ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562   Download
หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2562  Download

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  Download

หมวดวิชาเลือกเสรี Download

แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ช่างซ่อมบำรุงเรือ