อบรม เชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม และการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่โดยมุ่งเน้น การจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดออนไลน์” ปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม เชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อม และการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่โดยมุ่งเน้น การจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดออนไลน์” ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย คณะครู และตัวเเทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2564 โดยรับเชิญ นางสุภาภรณ์ ราชจินดา และร้อยตรีภุชงค์ ธัญญุพักตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

TopBack to Top